Przegląd gaśnic – w trosce o nasze bezpieczeństwo

Przegląd gaśnic – w trosce o nasze bezpieczeństwo

Ponieważ w chwili obecnej w naszym kraju brak jest przepisów jednoznacznie precyzujących kto powinien wykonywać przegląd gaśnic oraz jakie powinien do tego posiadać uprawnienia, usługi przeglądów i konserwacji gaśnic powinniśmy zlecać osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz ukończone szkolenia i kursy konserwatorów lub zdobyły wiedzę pracując z doświadczonymi konserwatorami gaśnic.

Instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi tych urządzeń, dlatego przegląd gaśnic nie powinien ograniczać się jedynie do naklejenia odpowiedniej naklejki.

Dokładne sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy może zagwarantować, że nie zawiedzie nas w czasie pożaru, a gaśnice które z jakiś względów są niesprawne odpowiednio wcześniej skierować do remontu lub wymiany na nową. Remont to m.in. wymiana środka gaśniczego, malowanie, badanie wytrzymałościowe zbiornika jeśli jest wymagane oraz inne czynności zalecane przez producenta.

Pamiętajmy, że sprawna gaśnica pozwoli w zarodku zlikwidować zagrożenie jakie niesie ze sobą pożar.

Przegląd gaśnic powinien być przeprowadzany w okresach i w sposób zgodny z instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Jeśli gaśnica znajduję się w warunkach dużej wilgotności lub atmosferze par chemicznych producenci zalecają przegląd gaśnic co pół roku, a nawet częściej.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis przeglądu gaśnic jednego z producentów.

 1. Przegląd gaśnic należy rozpocząć od identyfikacji gaśnicy sprawdzając oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi zawartymi na etykiecie gaśnicy.
 2. Sprawdzić stan plomby i zawleczki gaśnicy, stan zbiornika, czytelność etykiety, stan zaworu, wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu), drożność i stan węża (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).
 3. Używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie zbiornika.
 4. Ocenić stan i ilość proszku gaśniczego (w większości producenci zalecają wymianę środka gaśniczego raz na 5 lat).
 5. Sprawdzić czy zbiornik gaśnicy wymaga badania i legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego.
 6. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy oraz protokołu z przeglądu.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

 • nazwa i adres firmy wykonującej przegląd gaśnic
 • nazwisko i imię konserwatora
 • data wykonania przeglądu
 • data wykonania naprawy
 • data następnego badania

Naklejając kontrolkę serwisową osoba wykonująca przegląd stwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm.

Źródło grafiki: a loves dc Some rights reserved